Услуги

Вещно правo

• сделки с недвижими имоти • предварителни договори • етажна собственост •имуществени отношения и спорове между съпрузите, брачни договори • делба

Семейно и наследствено право

• развод • уреждане на имуществените отношения между съпрузите • издръжка • упражняване на родителските права • закрила от домашно насилие • изготвяне на нотариално и саморъчно завещание • отказ от наследство • делба на наследство

Облигационно право

• Процесуално представителство по спорове за продажби, наеми, заеми, банкови кредити други • ипотека, запис на заповед, поръчителство • спорове с „Топлофикация”, „ЧЕЗ”, „Софийска вода”, мобилни оператори и други • изготвяне на пълномощни

Трудово право

• процесуално представителство по трудови спорове • обезщетения

Гражданско право и процес

• поставяне под запрещение • учредяване на настойничество и попечителство • промяна на име • регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации и други.• процесуално представителство и защита по граждански дела • процесуално представителство и защита по изпълнителни дела пред съдия-изпълнител

За мен

За мен

Завършила съм Юридическият факултет на СУ" Св. Климент Охридски" през 1996 година.
От 1996 година до 2009 година съм работила в съдебната система.
От 2009 година до 2011 година съм работила в Министерството на околната среда и водите.
От 2011 година съм член на Софийска адвокатска колегия и създадох самостоятелна адвокатска кантора, в която работя за Вас.

Навременната консултация с адвокат е винаги добро решение, защото спестява време и средства.